(1)
Sadasivan, B. Singapore’s Foreign Policy. REI 2007, 40, p. 157-164.