Alegría, Fernando, Stanford University, United States