(1)
Anton, S. Necrologies Ernesto Epstein (1910-1997). IAMR 2019, 16, pp. 127 - 127.